Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Občanská vybavenost č.p.1528 Mongolská 1528/8, Ostrava - Poruba (prodejna HRUŠKA)

Vloženo: 29.10.2020 8:38 | číslo dražby: 2993

6 196 000 Kč

Dražba začne: 08.12.2020 11:00:00 za 8 dní, 23 hodin, 50 minut a 50 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000636 / 2020 - 1
Počáteční cena: 6 196 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 5 465 825,-Kč
Dražební jistina: 500 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 20.11.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 24.11.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby, nacházejícím se na adrese Mongolská 1528/8, 708 00 Ostrava - Poruba, kraj Moravskoslezský (GPS 49.8277356N, 18.1897839E/49°49'39.848"N, 18°11'23.222"E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Město: Ostrava
Ulice: Mongolská 1528/8
GPS souradnice: 49.827735, 18.189783

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek p.č. 1080 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1072 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1528, stavba občanského vybavení v části obce Poruba, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. 1080, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1322 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, pro katastrální území Poruba a obec Ostrava.

Předmět dražby je situovány asi 10 km od centra a 3 km severovýchodně od Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba. Nemovité věci jsou přístupné z ulice Mongolská. Okolní zástavba má sídlištní charakter. Stavba č. p. 1528 je postavena na pozemku p. č. 1080. Stavba je v katastru nemovitostí evidována jako stavba občanského vybavení, která je v příloze katastrální vyhlášky definována takto: Stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště, vědu a výzkum apod. [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 3 zákona č. 183/2006 Sb.]. Dle stavu zjištěného na místním šetření je stavba využívána jako obchod s potravinami, pneuservis a vinotéka. V současné době je pronajat obchod s potravinami a pneuservis. Stavba je jednopodlažní, založená na základových pásech, patkách a prazích a byla postavena v konstrukčním systému bezprůvlakového skeletu s prefabrikovaným železobetonovým stropem, s vyzdívaným obvodovým pláštěm a se zavěšenými keramickými panely. Střecha budovy je jednoplášťová. Budova je napojena na inženýrské sítě, a to elektřinu, kanalizaci, vodovod a dálkové vytápění a ohřev vody.

Předmět dražby je dotčen užívacími právy třetích osob, jež by měla přejít na budoucího vydražitele, a to:

1/ Právo s uzavřené „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ uzavřenou dne 30.6.1998 mezi Petrem Slečkou, nar. 23.8.1956, Podroužkova 41/1655, Ostrava a Ing. Mgr. Miloslavem Andresem, nar. 8.1.1950, naposledy bytem Moravská 8/113, 700 30 Ostrava, jako pronajímateli a obchodní společností HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Martinovská 3228, 723 05 Ostrava-Martinov, IČ 19014352, jako nájemcem, kterou pronajímatelé přenechávají nájemci k užívání nebytové prostoty tvořící prodejnu potravin v I. nadzemním podlaží předmětu dražby popsanou v této nájemní smlouvě. Nájem je sjednán na dobu neurčitou. Práva a povinnosti z této nájemní smlouvy přecházejí na vydražitele v plném rozsahu. Nájemní smlouva je k dispozici k nahlédnutí u dražebníka.

2/ Právo s uzavřené „Smlouvy o pronájmu“ uzavřenou dne 2.5.1997 mezi fa. GASTRO-MARKET pod vedením Petra Slečky a Ing. Mgr. Miloslava Andrese, IČO 46609008, která se nachází v Ostravě Porubě na Opavské ulici 1528, jako pronajímateli a Lumírem Kobělářem, nar. 30.5.1973, bytem Ostrava – Poruba, Josefa Skupy č. 1641, jako nájemcem, kterou pronajímatelé sjednávají od 1.5.1997 pronájem cca 85 m2 nebytových prostor ve svém soukromém objektu GASTRO-MARKET. Nájem je sjednán na dobu neurčitou s oboustrannou možností výpovědi 6 měsíců. Práva a povinnosti z této nájemní smlouvy přecházejí na vydražitele v plném rozsahu. Nájemní smlouva je k dispozici k nahlédnutí u dražebníka.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala