Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Aukce rodinného domu v Proseči u Kamene, okr. Havlíčkův Brod

Vloženo: 1.9.2020 15:28 | číslo aukce: 2956

200 000 Kč

Aukce začne: 06.10.2020 10:00:00 za 12 dní, 6 hodin, 35 minut a 13 sekund       Připojte se

Stav aukce: Připravované
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000034 / 20
Počáteční cena: 200 000,-Kč
Minimální příhoz: 20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 285 000,-Kč
Aukční jistina: 20 000,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu aukce se neprovádějí.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Město: Kámen
Ulice: Proseč 16
GPS souradnice: 49.7347869N, 15.5213542E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí) včetně faktických součástí, příslušenství a případných přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, aj), a to:
• pozemek parc.č. St. 21/3 o výměře 185 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 16 – bydlení, část obce Proseč na pozemku parc. č. St. 21/3
• pozemek parc.č. 26/2 o výměře 44 m2, ostatní plocha
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV č. 216, pro katastrální území Proseč u Kamene, obec Kámen, okres Havlíčkův Brod,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Vlastní rodinný dům se nachází v Proseči u Kamene a je s č.p. 16. Přilehlý pozemek p.p. č. 26/2 - ostatní plocha je přístupný z obecní komunikace. Vlastní objekt s č. p.16 nemá vstup přes pozemek p.p.č.26/2. Vstup je z pozemku St. p. č.21/2 jiného vlastníka. Zřejmě byla provedena ústní dohoda o vstupu na pozemek a do objektu. Na výpisu z KN na p. p.č. 21/2 není zapsáno žádné věcné břemeno přístupu. Katastrální území Proseč u Kamene, je malá část obce Kámen. V Proseči není žádná občanská vybavenost, žádná škola ani pošta, musí se všude dojíždět. Nejsou zde ani pracovní příležitosti. Z inženýrských sítí je RD možný připojit na veřejnou síť elektro a místní rozvod pitné vody.
Vlastní RD se skládá ze dvou samostatných částí. Levá část je větší a zaujímá asi 2/3 ZP. Jedná se o zděnou – smíšené zdivo, částečně podsklepenou budovu - dvě menší místnosti, s přízemím, a neupraveným podkrovím. Skládá se z několika místností, ve kterých začala probíhat rekonstrukce. Nejsou zde žádné rozvody, podlahy, omítky, křídla dveří, pouze okna byla vyměněna za plastová, podkroví je neupravené, ve sklepě jsou holé místnosti. Pravá část je menší asi 1/3 ZP, je také zděná – smíšené zdivo, velmi neudržovaná, nepodsklepená.
Zastavěná plocha celého RD je 142,50 m2. Je podstandardně vybaven a chybí zde mnoho konstrukcí. Na domě byly provedeny drobné opravy, které v současné době nemají žádný význam. Celý objekt byl špatně udržován a je starý okolo 100 let, s rokem postavení v roce 1910 až 1920.
Pro stanovení účelu užití nejsou zachovány doklady o účelu, pro který byl a stavba povolena. Objekt byl a je užívaný k bydlení.

Popis převažujících konstrukcí:
Konstrukční provedení - zděný (smíšené zdivo) se šikmou střechou
Schodiště - žádné
Krov - šikmá střecha
Krytina - tašky
Fasáda - vápenná poškozená vlhkem, místy opravená
Vnitřní omítky - otlučené
Povrch podlah - vybrané i s násypem
Okna - plastová
Dveře - dřevěné mnoho jich chybí
Nemovitost není opatřena bleskosvodem
Odvětrání místností je většinou přímé okny
Vytápění - chybí
Rozvody elektřiny - pouze provizorní
Vodovod, kanalizace - chybí
Plynovod - chybí
Izolace proti vodě - stará nebo chybí
Tepelné izolace - nejsou
Dům je ve špatném technickém stavu, kdy byly provedeny různé opravy.
Při prohlídce byly zjištěné vady, které souvisí se stářím domu a neprováděnou údržbou.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Faktické vady:
Vlastní objekt s č. p.16 nemá vstup přes pozemek p.p.č. 26/2. Vstup je z pozemku St. p. č. 21/2 jiného vlastníka. Zřejmě byla provedena ústní dohoda o vstupu na pozemek a do objektu. Na výpisu z KN na p. p.č. 21/2 není zapsáno žádné věcné břemeno přístupu. Rodinný dům č.p. 16 je podstandardně vybaven a chybí zde mnoho konstrukcí. Na domě byly provedeny drobné opravy, které v současné době nemají žádný význam. Celý objekt byl špatně udržován a je starý okolo 100 let, s rokem postavení v roce 1910 až 1920. Pro stanovení účelu užití nejsou zachovány doklady o účelu, pro který byl a stavba povolena. Objekt byl a je užívaný k bydlení.
Navrhovatel odkazuje i na další vady uvedené ve znaleckém posudku č. 2897/20/2019 soudního znalce Miluší Vašíčkovou, sídlem Vilová 481/16, 351 01 Františkovy Lázně.
Právní vady: viz LV č. 216, pro kú. Proseč u Kamene
• Zástavní právo smluvní – Hypoteční banka, a.s.
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kučera Radek
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kučerová Ludmila
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 27.10.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat pořadatele

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické aukce

Aukce zatím nezačala