Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 32 m2, Chlébské, podíl 1/4

Vloženo: 21.1.2020 15:14 | číslo dražby: 2765

254 Kč

Dražba začala: 27.02.2020 13:00:00Dražba skončila: 27.02.2020 13:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 069 ED 00024 / 19 - 10
Počáteční cena: 254,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 380,-Kč
Dražební jistina: 100,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 1/4
Podkategorie: Komerční
Plocha užitná: 32 m²
Plocha pozemku: 32 m²
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 2 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 3 dny
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Město: Skorotice

Místo konání dražby:
http://www.realdrazby.cz

Dražebník:
Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: email

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech:
- parc.č. 13/4 ostatní plocha o výměře 19 m2
- parc.č. 13/5 ostatní plocha o výměře 13 m2
To je zapsáno na LV 240, kat.území Chlébské, obec Skorotice, okres Žďár nad Sázavou.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1853227.02.2020 13:01:05:7250,-Kč254,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 27.02.2020 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18532 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 254,-Kč

Zveřejněno dne 27.02.2020 v 13:30:00


Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu
Soudní exekutor konstatuje, že :

5) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #18532 - XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl zůstavitele: 1/4
Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou Obec: 596752 Skorotice
Kat.území: 748498 Chlébské List vlastnictví: 240
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Pozemky:
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
13/4 19 ostatní plocha neplodná půda
13/5 13 ostatní plocha neplodná půda
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

za nejvyšší podání 254,- Kč (slovy dvěstěpadesátčtyřikorunyčeské).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 100,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 154,- Kč.“

6) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání,. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
7) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji, vydat plody a užitky a nahradit újmu, kterou způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
8) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání navrhovatel, vlastník, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1