Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LIJA a.s., v nominální výši 28,493.238,10 Kč (možné snížení na 78.000,- Kč !!!)

Vloženo: 10.2.2020 9:52 | číslo dražby: 2772

156 000 Kč

Dražba začne: 18.03.2020 11:00:00 za 30 dní, 12 hodin, 10 minut a 27 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000604 / 2019 - 2
Počáteční cena: 156 000,-Kč
Určená cena: 28 493 238,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 5.3.2020, 11:00 hodin 1. termín dne 5.3.2020, 10:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje adrese kanceláře advokátní kanceláře Mgr. Magdaleny Gebauerové, se sídlem kanceláře na adrese Dolní náměstí 117/3, 746 01 Opava, Kraj Moravskoslezský, Česká republika (GPS: 49.9398056N, 17.9046856E/ 49°56'23.300"N, 17°54'16.868"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor pohledávek ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele s veškerým právním příslušenstvím a součástmi v nominální hodnotě 28,493.238,10 Kč, jak je tento soubor vyznačen v položkovém seznamu pohledávek, který je nedílnou součástí dražební vyhlášky, když hodnota pohledávek je tvořena pohledávkami ve výši 4,375.006,41 Kč a 933.729,45 EUR, přepočítaných kurzem 25,83 Kč/EUR.

V této dražbě je možné snížení nejnižšího podání na 78.000,- Kč v případě, že bude k dražbě přihlášen účastník dražby a nebude učiněno žádné podání do 11:30, v tento okamžik bude nejnižší podání sníženo.

Seznam pohledávek je ke stažení výše v sekci "Dokumenty k dražbě", jako "Dokument"

Navrhovatel neručí vydražiteli za dobytnost pohledávek. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně prohlašuje, že pohledávky jsou nejisté a můžou být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytné. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupených pohledávek, stanou-li se nedobytnými až po přechodu vlastnického práva k pohledávkám provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele.

Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávky v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 18 a násl. zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, a případně dalších souvisejících řízeních

Navrhovatel si vyhrazuje změnu úhrnné výše nominální hodnoty pohledávek na základě případné úhrady části pohledávek tvořících předmět dražby. Změna se týká úhrady části pohledávek za dlužníkem navrhovatele do dne dražby, úhrady dlužníka provedené navrhovateli po příklepu v této dražbě budou poukázány navrhovatelem vydražiteli do deseti dnů od předání předmětu dražby navrhovatelem vydražiteli dle § 32, zák. č. 26/2000 Sb.

Dražebník a navrhovatel prohlašují, že údaje o předmětu dražby, popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala