Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LIJA a.s., v nominální výši 28,735.109,10 Kč (možné snížení na 312.000,- Kč !!!)

Vloženo: 20.11.2019 10:51 | číslo dražby: 2730

312 000 Kč

Dražba začala: 19.12.2019 11:00:00Dražba skončila: 19.12.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 1297 D 000604 / 2019 - 1
Počáteční cena: 625 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Určená cena: 28 735 109,-Kč
Dražební jistina: 50 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 16.12.2019, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, kraj Moravskoslezský, I.NP podlaží budovy (GPS 50.0916189N, 17.7055672E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor pohledávek ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele s veškerým právním příslušenstvím a součástmi v nominální hodnotě 28,735.109,10 Kč, jak je tento soubor vyznačen v položkovém seznamu pohledávek, který je nedílnou součástí této smlouvy, když hodnota pohledávek je tvořena pohledávkami ve výši 4,616.877,41 Kč a 933.729,45 EUR, přepočítaných kurzem 25,83 Kč/EUR..

V této dražbě je možné snížení nejnižšího podání na 312.000,- Kč

Seznam pohledávek je ke stažení výše v sekci "Dokumenty k dražbě", jako "Dokument"

Navrhovatel neručí vydražiteli za dobytnost pohledávek. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně prohlašuje, že pohledávky jsou nejisté a můžou být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytné. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupených pohledávek, stanou-li se nedobytnými až po přechodu vlastnického práva k pohledávkám provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele. Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávek v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) nebo jiných odpovídajících a souvisejících řízeních. Navrhovatel si vyhrazuje změnu úhrnné výše nominální hodnoty pohledávek na základě případné úhrady části pohledávek tvořících předmět dražby. Změna se týká úhrady části pohledávek za dlužníkem navrhovatele do dne dražby, úhrady dlužníka provedené navrhovateli po příklepu v této dražbě budou poukázány navrhovatelem vydražiteli do deseti dnů od předání předmětu dražby navrhovatelem vydražiteli dle § 32, zák. č. 26/2000 Sb.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.