Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Moje dražby

Připojil jste se k dražbě č.2765.
Po přihlášení se tato dražba připojí k Vašemu účtu.

Pozor nejste přihlášeni pod svým uživatelským jménem a heslem!
Až po přihlášení se můžete aktivně účastnit dražení, trvale mazat dražby a plně využívat portál.
Můžete se přihlásit zde, nebo registrovat zde.

Probíhající dražby

nemáte žádné probíhající dražby

Připravované dražby

nemáte žádné připravované dražby

Ukončené dražby

Pozemek o velikosti 32 m2, Chlébské, podíl 1/4

069 ED 00024 / 19 - 10    dražba č. 2765
Cena stanovená znalcem 380 Kč
Dražební jistota: 100 Kč

254 Kč
(254 Kč)

Dražba začala 27.02.2020 13:00:00

Dražba skončila 27.02.2020 13:30:00

Podmínky účasti v dražbě Podmínky jste nesplnil
1. krok -

Registrovat se zde nebo přihlásit .

2. krok -

Doložit svou totožnost

  1. Ověřenou žádostí zaslanou poštou
  2. Datovou schránkou - s kvalifikovaným certifikátem Osobní / Firemní
  3. Datovou schránkou - konvertovaný doklad
  4. V uživatelském účtu - konvertovaný doklad (pro více dražeb)
  5. Text výzvy
3. krok -

Pro dražbu Pozemek o velikosti 32 m2, Chlébské, podíl 1/4 je dražební jistota 100

dražební jistotu lze složit po prokázání totožnosti

DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1853227.02.2020 13:01:05:7250,-Kč254,-Kč

Obnovit seznam příhozů

Výsledek dražby Ukončeno - byl udělen přiklep
Dražba byla ukončena dne 27.02.2020 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18532 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 254,-Kč

Zveřejněno dne 27.02.2020 v 13:30:00


1. Usnesení o příklepu
Soudní exekutor konstatuje, že :

5) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #18532 - XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl zůstavitele: 1/4
Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou Obec: 596752 Skorotice
Kat.území: 748498 Chlébské List vlastnictví: 240
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Pozemky:
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
13/4 19 ostatní plocha neplodná půda
13/5 13 ostatní plocha neplodná půda
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

za nejvyšší podání 254,- Kč (slovy dvěstěpadesátčtyřikorunyčeské).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 100,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 154,- Kč.“

6) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání,. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
7) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji, vydat plody a užitky a nahradit újmu, kterou způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
8) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání navrhovatel, vlastník, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1