Připojit k aukci

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA AUKCE: Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami aukce, Aukční vyhláškou zejména s bodem 7 Aukční vyhlášky a dalšími dokumenty. Dále souhlasím s výší paušálních nákladů, resp. smluvní pokutou v bodě 10 Aukční vyhlášky. PROHLÁŠENÍ DLE ZÁKONA Č. 253/2008 SB, („AML ZÁKON“) Prohlašuji, že jednám svým jménem, že peněžní prostředky, které případně poukáži Organizátorovi aukce jsem nabyl v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků Organizátorovi aukce v souvislosti s dražbou nesleduji zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že nejsem politicky exponovanou osobou, že souhlasím s provedením identifikace, resp. dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, že souhlasím se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuji oznámit Organizátorovi aukce všechny případné změny jeho identifikačních údajů. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účastníci aukce svojí účastí v aukci a potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Organizátora aukce, které jsou uveřejněny na stránkách https://drazby.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Poskytnutí osobních údajů Účastníků aukce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Organizátora aukce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Ne Ano, prohlašuji